SAYHAK ın dernek olarak Avcılık belgelerinin iptali ve vize yaptırmamaktan ötürü istenen para ve gecikme faizlerine yaptığı itiraz yazısı         

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Av Yaban Hayatı Daire Başkanlığına

         Avcılık Belgesi sahibi bir kısım avcının avlanmadıkları için avcılık belgelerini 492 sayılı harçlar kanununa göre mali yükümlülükten kurtulmak için avcılık belgelerini iptal ettirdikleri; Belgesini iptal ettiren şahıslara avcılık yapmak istediklerinde yeniden avcılık belgesi çıkartabileceği ilgili dairelerce söylenmektedir. Yapılan uygulamanın yasal gerekçesi olarak MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı B.07.1.GİB.0.02.63/6336-42 sayılı  İÇ GENELGESİ    gösterilmektedir.

Genelgede;  “  Çevre ve Orman Bakanlığından Başkanlığımıza intikal eden yazılarda, avcılık belgelerinin vize işlemleri sırasında, 2005 yılında düzenlenmiş avcılık belgelerine ilişkin 2006 yılı harçları tahsil edilmeden 2007 yılı harçlarının tahsil edildiği belirtilerek, önceki yıl harcının yatırılmamış olması nedeniyle vize edilmeyen belgeler sebebiyle idare ile avcılar arasında sıkıntı yaşanmaması için belgeleri iptal edilmeyen mükelleflerin avcılık belgesi harçlarının yıllık takip ve tahsilinin sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenilmektedir.”  denilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığının müracaatı üzerine yayınlandığı anlaşılan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan iç genelgede Avcılık Belgesini vize ettirmeyenler hakkında mali takibat yapılması istendiği, mali takibin durdurulması için avcılık belgesinin Çevre ve Orman Müdürlüklerince iptal edilmiş olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Oysa 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu  “ Madde 13 - Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir.” Denilmektedir.   Ayrıca, Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 35 ve 36. maddeleri Avcılık belgelerinin nasıl iptal ve vize edileceğini hükme bağlamıştır.

Avcılık belgesinin bir defaya mahsus verileceği açık bir yasa hükmüdür. Avcılık belgesinin ilgili şahıs tarafından iptal ettirilip daha sonra yediden çıkartılması yasaya aykırıdır. İlgili idarece yapılan bu tür işlemlerin hatalı olduğu ve durdurulması yasal zorunluluktur.

 4915 sayılı yasanın 13 maddesi ve Avcılık Belgesi Verilmesi ile ilgili yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; Avcılık Belgesinin bir defaya mahsus olmak üzere verileceği, geçerli olabilmesi içinde her yıl için vize ettirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlgili yasaya göre bir defaya mahsus olarak verilen belgeye sürekli harç alınamayacağına ortadadır.  Nitekim kanun koyucu bu belgeyle avlanma hakkını kullanacak kişinin bu hakkı kullanabilmesi için her yıl vize ettirmesi gerektiğini yasada belirtmiştir. Vize işleminin gerçekleştirilebilmesi için harç yatırılması zorunluluğu ise ilgili yönetmelik hükmüdür.

Avcılık belgesi vize zorunluluğu, avcılık belgesine sahip olunduğu için değil, belgeyle kazanılan hakkın kullanılabilmesi içindir.

Özetle Avlanma hakkı elde edebilmek için; 1. Avcılık Belgesine sahip olmak 2. Avlanılacak dönemler için Avcılık belgesini vize ettirmek 3. Avlanılacak dönemler için Avlanma izin pulu satın almakla mümkündür. Avcılık belgesi sahip olmak tek başına avlanma hakkı sağlamadığı ortadadır.

 Hal böyle iken 492 sayılı harçlar kanunu gerekçe gösterilerek avcılık belgesi sahibi vatandaşın kullanmadığı bir haktan dolayı mali sorumluluk altına sokulmasını, vize yaptırmadığı dönemler içinde mükellef kabul edilip harç ve gecikme faizi uygulanması isabetsiz ve yanlış bir uygulamadır. Avcılık Belgesini vize ettirmeyen kişinin avlanma hakkını kullanması yasal olarak mümkün değildir. Avcılık belgesini vize yaptırmadan avlanan kişiler hakkında yapılacak cezai işler ise yasada belirtilmiştir.

Avcılık belgesi işlemlerinde 492 sayılı kanun, 4915 sayılı kanunun 34 maddesinde yapılan atıfla devreye girdiği ortadadır.

“4915 kanun  MADDE 34. - 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VI. Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” bölümünün 15 inci bendinde yer alan; “Kara av tezkereleri:” ibaresi “Avcılık belgesi:” ve “kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık belgeleri” olarak değiştirilmiştir.”

4915 sayılı kanunun 13 ve 34 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde Avcılık belgesinin avlanma ehliyeti olduğu açıktır. Kanunda avcılık belgesi “her yıl vize ettirilir”  yerine “her yıl vize ettirilmesi zorunludur” ifadesi kullanılmış olsa idi harçlar kanununa göre mükellefiyet söz konusu olabilirdi. Kanunda avcılık belgesi “her yıl vize ettirilir”  ifadesinin kullanılmasındaki amaç avlanma hakkının kullanılacağı yılda vize ettirilerek vize işlemi karşılığında devlete gelir sağlamamın hedeflendiği ortadadır. Kullanılmayan bir hak için bedel ödetme zorunluluğunun hukuksal mantığı bulunmamaktadır.

Esasen Avcılık belgesi yönetmeliğinin 36 maddesinde “Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince Ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir.” Bu ifadeye dayanılarak avlanma hakkını ocak ayından sonra kullanmak isteyenlerden gecikme faizi istenmesi 4915 ve 492 sayılı yasalara göre de yanlıştır. Yaptırılan vizenin tarihi ne olursa olsun Aralık ayının 31 de sona ermektedir. Kazanılan avlanma hakkının kıs dönem uygulanmadığına göre gecikme zammı yersiz ve hukuka aykırıdır.

İlgili idarece Avcılık belgesini sahibi kişinin avlanmayacağı dönem için belgesini iptal ettirmesi gerektiğini, ettirmezse mali yükümlülük altına gireceği savının hiçbir hukuksal dayanağı olmadığı gibi 4915 sayılı kanuna da aykırıdır. Avcılık belgesinin geçerli olduğu tarih dolduğunda avlanma hakkı kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle avlanmak istemediğini yazılı olarak bildirmesine gerek olmadığı gibi bu konuda yasal bir zorunlulukta söz konusu değildir.

Avcılık belgesi işlemlerinde yapılan yanlışlığı ortaya koyabilmek için pasaport işlemlerini örnek gösterebiliriz. Pasaport alırken harç ödersiniz. Pasaport sizin yurt dışına çıkma hakkınızın olduğunun belgesidir. Pasaportla kazandığınız hakkı kullanmak istediğinizde kendi belirlediğiniz süre kadar (1yıl, 2yıl gibi) pasaportunuzu harç yatırıp vize ettirirsiniz. Maliye pasaport sahibi vatandaşları mükellef kabul edip her yıl harç istiyor mu? Vize ettirmedikleri dönemler için talepte bulunup faiz uyguluyor mu? Kullanmıyorsan pasaportunu iptal ettir diyor mu?

Avcı vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için yukarıda arz etmeye çalıştığımız yanlış uygulamadan vaz geçilmesi konusunda bakanlığınızın gerekli tedbirleri almasını talep ederken, öne sürdüğümüz yanlış uygulamaların yargı yoluna başvurmadan düzeltileceği umuduyla bilgilerinize arz ederim.

                                                               Nedim ÇALIM                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı

 ANA SAYFAYA DÖN